שאלון משוב על הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 2017


לפניך מספר משפטים, אנא ציין/צייני, מ-1 עד-5, עד כמה כל משפט מתאר את הערכתך לגבי הנושא המוצג.

6 5 4 3 2 1
במידה רבה מאוד במידה בינונית במידה מועטה מאוד


1.
באיזו מידה הארגון הכללי של הכנס היה לשביעות רצונך?

הערות:
2.
באיזו מידה תכני ההרצאות ואופן הצגתן היו לשביעות רצונך?

הערות:
3.
באיזו מידה הרצאת המליאה הייתה לשביעות רצונך?

הערות:
4.
באיזו מידה שעת סיום הכנס הייתה לשביעות רצונך?

הערות:
5.
באיזו מידה לוח זמני ההרצאות וההפסקות היו לשביעות רצונך?

הערות:
6.
באיזו מידה עמדת הרישום תפקדה לשביעות רצונך?

הערות:
7.
באיזו מידה הכיבוד היה לשביעות רצונך?

הערות:
8.
באיזו מידה ארגון אולמות ההרצאות היה לשביעות רצונך?

הערות:
9. הערות והצעות כלליות הנוגעות לתכני הכנס:


10. הערות והצעות כלליות הנוגעות לארגון הכנס: